Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia... Jezus żyje na wieki i Bóg ustanowił Go Sędzią żywych i umarłych. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Razem z Nim umarliśmy i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia, które jest ukryte z Nim w Bogu. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i my razem z Nim powstaliśmy z martwych, by odtąd szukać już tylko tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus.

MAREK RISTAU

Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy dzięki Jego uniżeniu aż do śmierci krzyżowej - mogli stać się synami Bożymi. Chrystus za to, że przyjął postać sługi i umarł za nas na krzyżu jak przestępca - został wyniesiony na niebiosa i otrzymał imię ponad wszelkie imię, tak iż na imię Jezusa padnie na kolana każda istota w niebie, na ziemi i pod ziemią. I wszyscy wyznają że tylko Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

MAREK RISTAU

Słowo Boże powiada, że jeśli ktoś wierzy w Chrystusa, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Nie pochodzi to od nas, ale pochodzi od Boga, który łaskawie pojednał nas ze Sobą przez Chrystusa. Bóg w Chrystusie pojednał nas ze Sobą, nie zaliczając nam grzechów naszych. On bezgrzesznego Chrystusa za nas grzechem uczynił, a nas napełnił swoją niewinnością i prawością.

MAREK RISTAU

Są dwie sprawiedliwości: sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża. Kto chce stanąć przed Bogiem, mając własną sprawiedliwość z uczynków, będzie zgubiony. Przed Bogiem możemy bowiem stanąć, gdy mamy sprawiedliwość, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, a jest to sprawiedliwość pochodząca od Boga, oparta jedynie na wierze.

MAREK RISTAU

Jeśli się nie nawrócimy i nie uwierzymy w Ewangelię, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Jezus rzekł: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie, jeśli nie uwierzycie, będziecie potępieni. Kto uwierzy w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, jedynym Sprawiedliwym, zostanie usprawiedliwiony i osiągnie pokój z Bogiem. Kto prawdziwie poznał Chrystusa i narodził się z Boga, ten nie grzeszy, ale postępuje sprawiedliwie i jest sprawiedliwy, tak jak Chrystus jest sprawiedliwy.

MAREK RISTAU