Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Mamy nie stawiać oporu złemu, nie sprzeciwiać się złemu, nie odpłacać złem za zło, nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Bóg jest Dobry i zawsze czyni dobrze. W Chrystusie narodziliśmy się na nowo z Boga i mamy Jego naturę miłości i dobroci, dlatego chcemy czynić dobrze wszystkim ludziom, niezależnie od tego, co oni nam czynią.

MAREK RISTAU

Wierzymy w Boga, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Wierzymy, mając nadzieję wbrew nadziei, ponieważ nasza wiara dotyczy zbawienia przez zaufanie Bogu, który wzbudził Jezusa z martwych. Wierzymy Bogu niewidzialnemu, który obiecał, że nie zginiemy, jeśli całą ufność złożymy w Jezusie, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.

MAREK RISTAU

0dkąd Jezus został uwielbiony, każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje Ducha Bożego. Kto jest spragniony i przychodzi do Niego, pije wodę, którą daje Jezus i nie będzie już pragnął na wieki, bo woda, którą On daje, staje się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Najgłębsze pragnienie człowieka może być zaspokojone jedynie przez Ducha Bożego.

MAREK RISTAU

Jezus przez swoje powstanie z martwych, okazał się pełnym mocy Synem Bożym... Dana Mu została wszelka władza w niebie i na ziemi. Wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga jako Król królów i Pan Panów. On jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga.

MAREK RISTAU