Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Jeśli się nie nawrócimy i nie uwierzymy w Ewangelię, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Jezus rzekł: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie, jeśli nie uwierzycie, będziecie potępieni. Kto uwierzy w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, jedynym Sprawiedliwym, zostanie usprawiedliwiony i osiągnie pokój z Bogiem. Kto prawdziwie poznał Chrystusa i narodził się z Boga, ten nie grzeszy, ale postępuje sprawiedliwie i jest sprawiedliwy, tak jak Chrystus jest sprawiedliwy.

MAREK RISTAU

Wrogowie krzyża Chrystusowego to nie tylko niewierzący, ale także ci spośród wierzących, którzy myślą jedynie o rzeczach ziemskich. A przecież mamy zmierzać do celu, do nagrody w górze, do której zostaliśmy powołani przez Boga w Chrystusie Jezusie. Nasza bowiem wieczna ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy powrotu Zbawiciela, który przemieni nasze śmiertelne ciała w ciała pełne chwały, podobne do Jego zmartwychwstałego ciała. Jezus to uczyni tą mocą, którą może wszystko uczynić.

MAREK RISTAU

Zbawieni otrzymają nowe ciała w dniu zmartwychwstania na życie wieczne. Będziemy podobni do Chrystusa pod każdym względem, bo już teraz jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. On żyje i my żyć będziemy, bowiem śmierci już więcej nie będzie. Kto wierzy w Niego. nie umrze na wieki, ale ze śmierci przeszedł do życia. Nasza praca dla Pana ma wieczny sens i znaczenie, a nagroda będzie niezniszczalna.

MAREK RISTAU

Chrystus jako jedyny wypełnił prawo i każdy, kto złoży całą ufność w Nim, staje się niewinny w oczach Boga. Ewangelia przyniosła objawienie usprawiedliwienia Bożego z wiary. Słowo wiary rodzi w sercu wiarę i sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu i zbawieniu. Chrystus jest kresem prawa i naszą jedyną sprawiedliwością przed Bogiem. Usprawiedliwieni i zbawieni jesteśmy nie z uczynków, nie przez zachowywanie prawa, ale z łaski Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

MAREK RISTAU

Nikt, kto nie narodził się na nowo z Ducha Bożego, nie jest w stanie żyć nauką Chrystusa. Tylko ci, którzy mają naturę Chrystusa, mogą żyć według słów Chrystusa. Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Taki rodzaj miłości otrzymują wszyscy, którzy narodzili się na nowo z Boga, bo Bóg jest miłością i kto mieszka w Bogu, w tym mieszka miłość Boża.

MAREK RISTAU