Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Uczeń Jezusa żyje jedynie z wiary, ponieważ chrześcijaństwo jest nowym sposobem życia, polegającym na tym, że nasze obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Chrześcijanin to człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa, który ma w sobie Jego Słowo, Jego Ducha, postępuje tak jak On postępował i czyni to, co On czynił. Przez wiarę jesteśmy jedno z Chrystusem i wszystko, co Jego należy do nas.

MAREK RISTAU

Chrystus jest Słowem Przedwiecznym, które ciałem się stało i zamieszkało między nami. On jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty. Ewangelia przyniosła nam światło o chwale Chrystusa, który jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego. Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Jego chwały. W Nim ukryta jest cała chwała Boża. W Nim mieszka cała pełnia Bóstwa i Boskości.

MAREK RISTAU

Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga i znamy Ojca oraz Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Bez Ducha nie potrafimy się modlić do Boga Żywego i Wiecznego. Tylko Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Tenże to Duch pomaga nam w niemocy naszej i zawsze wstawia się za nami zgodnie z wolą Tego, który nas stworzył i w Chrystusie uczynił nowym stworzeniem.

MAREK RISTAU

Bóg dał nam Syna swego i Ducha swego. Kto wzgardzi Jego łaską i miłością, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeśli bowiem kto miłuje świat i to, co jest na świecie, nie ma w nim miłości Ojca, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Wszystko jest niczym w porównaniu z najwyższą wartością poznania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Pana i Zbawiciela naszego.

MAREK RISTAU

Oczekujemy odkupienia naszego ciała. Oczekujemy zmartwychwstania w nowym, chwalebnym ciele, które nigdy nie umiera. Cierpienia i uciski teraźniejszego czasu przeminą, a objawi się w nas chwała, której nie będzie końca. Wszelka marność przeminie, a nastanie wolność i chwała dzieci Bożych.

MAREK RISTAU