Historia parafii p. w. Chrystusa Króla w Chojnie 

+48 67 254 71 81

Teren dzisiejszej parafii Chojno, należał do parafii w Biezdrowie. Położenie Chojna na prawym brzegu Warty na mało urodzajnych glebach, pomiędzy wydmami Puszczy Noteckiej i odcięcie przez Wartę od innych regionów nie sprzyjało nigdy zamożności mieszkańców.
Ważnymi czynnikami rozwoju wsi Chojno na przełomie wieku było:
- istnienie szkoły katolickiej w Chojnie - podlegała ona władzom kościelnym (proboszczowi parafii w Biezdrowie);
- uwłaszczenie chłopów w Chojnie;
- wybudowana linia kolejowa Poznań - Krzyż ze stacją kolejową w Mokrzu.

Początki powstania parafii Chojno na podstawie kroniki parafialnej:

Starania o powstanie parafii rozpoczęto pod koniec 1916 roku.
Najwybitniejszą rolę w tej sprawie odegrał Wojciech Nowak. On to, w porozumieniu z ks. Korneliuszem Metelskim, administratorem parafii biezdrowskiej, wszczął starania o założenie parafii. Po wielu zabiegach doprowadzili obaj do realizacji tej sprawy.

1917
19 marca - ks. Metelski otrzymuje zgodę Kurii Biskupiej w Poznaniu na tworzenie parafii w Chojnie jest to data przełomowa.
W końcu roku 1917 parafia biezdrowska kupiła dzisiejsze probostwo wraz z salką oraz podwórze z zabudowaniami gospodarczymi od właściciela ówczesnej oberży w Chojnie - Pawła Kramera.
W wyniku podjętych starań przez księdza Korneliusza Metelskiego udało się pozyskać od władz państwowych 6,72 ha ziemi ornej przyległej do leśniczówki. Było to możliwe dzięki temu, że po roku 1848 ówczesna właścicielka Chojna - Helena Turno z Objezierza z domu Kwilecka z Dobrojewa, kazała tę ziemię zapisać w katastrze jako "Probsteiland" (na rzecz kościoła).
Od końca roku 1917 - a więc zaraz po przystosowaniu zakupionych budynków ksiądz Metelski otworzył oficjalnie kaplicę w Chojnie, która przyjęła jako patrona świętego Wojciecha. Mieściła się ona w przyległej do probostwa salce. Od tego też czasu zaczęto prowadzić księgę chrztów parafii w Chojnie.
Do ciekawostek należy fakt, że jako pierwszy w nowo otwartej kaplicy, na katafalku spoczął były właściciel ówczesnej salki śp. Paweł Kramer. (dopisek w Kronice ks. K. Metelskiego).

1918
Krótko przed zakończeniem I wojny światowej władze pruskie wyrażają zgodę i wydzielają 1 hektar nieużytku pod cmentarz katolicki. Dotychczas mieszkańcy Chojna byli chowani na cmentarzu w Biezdrowie (8 km od Chojna).

1919
28 czerwca - wieś na mocy Traktatu Wersalskiego jest w granicach Polski.
Liczyła wówczas 1135 mieszkańców, w tym 970 narodowości polskiej i 165 niemieckiej.
1 października - w Chojnie zostaje założona - erygowana przez ks. Metelskiego, parafia rzymsko-katolicka. Do parafii włączono 30 miejscowości wyjętych z biezdrowskiej. Administrator parafii - ksiądz Metelski (1919-1923), poprzednio od l stycznia 1917 roku administrator parafii biezdrowskiej, bardzo szybko wszedł w życie chojeńskiego społeczeństwa, zaskarbiając sobie uznanie i sympatię. On to jest właściwym założycielem organizacji kościelnych - Żywego Różańca, Stowarzyszenia Młodzieży oraz Bractwa świętego Wojciecha. "On też sprawia dla kaplicy ołtarz, paramenta i bieliznę kościelną oraz zakupuje ławki kościelne i ambonę".

1923
01 lipca - proboszczem parafii w Chojnie zostaje ksiądz Teofil Poprawski (?) były proboszcz w Wieleniu nad Notecią. Buduje on masywne budynki gospodarcze przy plebani (oborę z chlewnią, stajnią i stodołę). Zakłada w 1924 roku Kółko Rolnicze w Chojnie, zostaje jego pierwszym prezesem. Za jego czasów ksiądz sufragan poznański Stanisław Łukomski, późniejszy biskup ordynariusz łomżyński, wizytuje po raz pierwszy parafię w dniu 15 maja 1924 roku. Ksiądz Poprawski administruje parafią do lata 1925 roku.

1925
Proboszczem parafii Chojeńskiej zostaje ks. Franciszek Kopeć.

1926
23 września - ksiądz Franciszek Kopeć rozpoczyna budowę kościoła parafialnego w Chojnie. Budowa świątyni przypadła na okres ożywienia gospodarczego w naszym regionie. Oprócz sprzyjających warunków gospodarczych, bardzo ważny okazał się czynnik społeczny, istniała wśród mieszkańców świadoma potrzeba rozwoju wsi, nadanie jej wyższej rangi, wyrwanie z zaścianka kulturowego. Te wszystkie walory zostały umiejętnie spożytkowane przez księdza Franciszka Kopecia.
W kronice szkolnej dyrektor szkoły - szwagier księdza Kopecia pan Raith - zapisał: "Staraniem miejscowego proboszcza ks. Franciszka Kopecia rozpoczęto budowę nowego Kościoła. W kapliczce bowiem jest tak mało miejsca, że wierni pomieścić się nie mogą. Nowy Kościół stanie obok kaplicy na gruncie rolnika Stachowiaka. Grunt ten nabyła gmina drogą zamiany i ofiarowała wspólnocie kościelnej jako plac budowlany. Dzięki temu, że olbrzymią część materiału uzyskał ksiądz proboszcz z ofiar od okolicznych ziemian i firm eksploatujących lasy chojeńskie oraz że tutejsi gospodarze stawiają furmanki do dyspozycji bezinteresownie, parafia tutejsza nie odczuje zbyt mocno budowy kościoła na swojej kieszeni. Dlatego też chętnie śpieszą starzy i młodzi, mężczyźni i kobiety a nawet dzieci, ażeby pomóc przy murowaniu przez różne drobne prace (rozładowują barki z cegłą). Do 5 października 1926 roku wykonano mury aż do wysokości podłogi, oprócz fundamentu pod wieżę".
27 października - odbywa się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w nowo budującym się kościele. Na tę uroczystość miał przybyć z Poznania ksiądz prałat Czesław Meysner, ażeby dokonać aktu poświęcenia. Z powodów nieprzewidzianych ksiądz prałat nie przyjechał i poświęcenia dopełnił z delegacji ksiądz proboszcz Kopeć. Wioska nasza zaroiła się od ludzi którzy z okolicznych parafii przybyli. Uroczystość była piękna, z pierwszego rodzaju w Chojnie.

1928
15 lipca - Kościół jest prawie na ukończeniu, w tym dniu odbyło się poświęcenie nowych dzwonów, które wykonała poznańska wytwórnia Biatkowskiego. Największy dzwon został poświęcony Chrystusowi Królowi, drugi Królowej Polski, trzeci świętemu Franciszkowi a czwarty świętemu Antoniemu. Aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Antoni Nowak z Biezdrowa.
7 października - odbywa się konsekracja nowego Kościoła, której dokonuje Prymas Polski Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr August Hlond (jest fundatorem głównego ołtarza). Dzień ten zapisał się w historii naszej wsi złotymi literami i pozostawił po sobie niezatarte wspomnienie. Niezwykle uroczyście przybrana wieś oraz liczne rzesze wiernych witały księdza Prymasa. Po konsekracji Kościoła odbywa się uroczyste nabożeństwo. Mszę świętą celebruje pierwszy proboszcz tutejszej parafii ksiądz Korneliusz Metelski a kazanie wygłasza jego następca ksiądz Teofil Poprawski.

1932
15 grudnia - ksiądz Franciszek Kopeć zostaje przeniesiony na nową posadę duszpasterską do Bytynia - za wybudowanie Kościoła w Chojnie został podniesiony do godności prałata. (zmarł 14.01.1963 r. jest pochowany na cmentarzu w Lubaszu).
BUDOWA KOŚCIOŁA W CHOJNIE
W dokumentach kościelnych są wymienione osoby, które brały bezpośredni udział przy budowie. Projekt dostarczył architekt Kruger z Wronek. Głównym wykonawcą była firma budowlana z Chojna Andrzeja i Leona Skrzypczaków.
Nazwiska osób, które włożyły swój trud w prace ciesielskie, pisane ołówkiem stolarskim zachowały się do dziś na drugim słupie więźby dachowej. W prace pomocnicze zaangażowała się większość mieszkańców. W trakcie budowy podniesiono konieczność istnienia wyjścia ewakuacyjnego na wypadek pożaru. Wykonano je w formie kruchty w zachodniej ścianie świątyni, upodabniając do zakrystii i kaplicy. Z obawy przed zbyt dużym naciskiem sklepienia i więźby dachowej na ściany, spojono je powyżej gzymsu koronującego trzema metalowymi prętami. W tym miejscu należy nadmienić, że to Chojanie własnymi rękami zbudowali ten Kościół i dzięki nim i ich umiejętnościom powstał tak wspaniały obiekt sakralny w Chojnie. Obecnie nieliczni pamiętają wyżej wymienione nazwiska budowniczych. Większość z nich spoczywa na naszym chojeńskim cmentarzu. świątynia ta, jest dowodem sukcesu, jaki osiągnęli w zakresie, wiedzy technicznej, umiejętności budowlanych i organizacyjnych.

1933
Duszpasterstwo w Chojnie przejmuje przybyły na podstawie dekretu archidiecezji ksiądz Antoni Szymczak. Czas duszpasterstwa tego kapłana, dla wielu parafian (nawet jeszcze dziś) był i jest kontrowersyjny i wywołuje wiele dyskusji. Z niewiadomych przyczyn następuje podział parafian na dwa przeciwstawne sobie obozy: jeden, który czynił wszystko aby doprowadzić do opuszczenia przez księdza Szymczaka parafii, drugi zaś, na czele którego stał Wojciech Nowak lojalnie popierał nowego duszpasterza.

1936
W nocy, z 29 na 30 maja dochodzi do kradzieży z Kościoła kosztowności. Sprawców nie ujęto. Podobnie ma się rzecz, z pobiciem do nieprzytomności Wojciecha Nowaka, kilkakrotnym wybijaniem na probostwie szyb i dewastacją majątku ruchomego probostwa. W związku z taką sytuacją ks. Szymczak odchodzi.
W 1936-1946; z przerwą 6 lat administrowanie parafią objął przybyły do Chojna ksiądz Ireneusz Szczerkowski. Spokojnym swoim charakterem, dość szybko uciszył wzburzone u parafian namiętności. Życie parafii powróciło do normy.

1937
l września roku parafię wizytuje ksiądz biskup sufragan Walenty Dymek.

1940
W marcu roku ksiądz Ireneusz Szczerkowski zostaje aresztowany przez gestapo i jako internowany przebywa razem z innymi księżmi w domu o.o. Werbistów w Chludowie. Przewieziony wkrótce do Fortu VII w Poznaniu, a stamtąd 24 maja 1940 roku przetransportowany do obozu w Dachau, skąd już w sierpniu do obozu koncentracyjnego Yernichtungslager w Gussen, gdzie do grudnia 1940 roku przechodzi nieprawdopodobną gehennę. 8 grudnia 1940 roku z resztą księży pozostałych przy życiu powraca ponownie do Dachau, gdzie przebywa do końca II wojny światowej. Tam też spotyka się wówczas z księdzem Mieczysławem Posmykiem - późniejszym proboszczem w Chojnie, autorem Kroniki Parafii. Z różnych przyczyn nie może natychmiast powrócić do kraju i do czerwca 1946 roku pracuje jako duszpasterz obozu dla Polaków pod strefą amerykańską. W czerwcu 1946 roku powraca do Chojna, ale opuszcza je wkrótce, przechodząc na parafię w Ptaszkowie koło Grodziska.
Ksiądz Kazimierz Dybski (1940-41 i 1945-46) administruje parafią chojeńską w czasie nieobecności księdza Ireneusza Szczerkowskiego. Już jako wikariusz w Biezdrowie, obsługuje parafię od marca 1940 roku do października 1941 roku za czasów, gdy proboszczem w Biezdrowie był ksiądz Kucharski, zamęczony w Dachau w roku 1942. Ksiądz K. Dybski dzięki Bogu w cudowny sposób wymyka się z rąk gestapo, przy masowym aresztowaniu księży, przeprowadzonym przez okupanta 6 października 1941 roku. Do końca wojny zmuszony jest ukrywać się, ale natychmiast po przejściu frontu w naszych okolicach obejmuje on rządy w parafii Biezdrowo, równocześnie ofiarnie obsługując parafię w Chojnie. Trwało to do chwili powrotu z obczyzny księdza Ireneusza Szczerkowskiego.
Lata II wojny światowej minęły w Chojnie względnie spokojnie. Ż7ycie parafii toczyło się prawie normalnie. Wysiedlono jedynie kilka rodzin. Po aresztowaniu księdza I. Szczerkowskiego, na probostwo wprowadza się miejscowy "burgermaister" Niemiec, hitlerowiec nazwiskiem Apitz. Do września 1941 roku do Chojna dojeżdżają z posługą duszpasterską księża z parafii biezdrowskiej. Od września zanikają jednak aż do końca wojny wszelkie przejawy publicznego życia religijnego. Jedynie, w warunkach konspiracyjnych do Chojna przyjeżdża kilka razy (w roku 1942 i 1943) ksiądz Dolatowski proboszcz z Psarskich, który w tych warunkach w prywatnym domu naprzeciw probostwa chrzcił kilkadziesiąt miejscowych dzieci. W tym czasie, najbliższy otwarty ale tylko w niedziele dla Polaków kościół znajdował się w odległym Otorowie. Większych strat Chojno nie odniosło, za wyjątkiem, że kilku parafian zginęło w obozach koncentracyjnych a kilkunastu zginęło na polach bitew w 1939 roku.

1942
Niemcy zrabowali z Kościoła wszystkie dzwony i sygnaturkę, pozostawiając serca ich na wieży. Paramenta i kosztowności kościelne zabezpieczono i schowano u parafian. Podobnie było ze sztandarami bractw i stowarzyszeń katolickich.

1945
W końcu stycznia i początkiem lutego przez Chojno przeszedł front bez szczególnych spustoszeń.
W grudniu w parafii odbywa się pierwsza powojenna Misja, prowadzona przez o.o. Redemptorystów z Zamościa Lubelskiego. Kierownikiem Misji był O. Lisiak, pochodzący z Kłodziska. Na zakończenie tych Misji wystawiono wielki krzyż drewniany na cmentarzu parafialnym od strony wsi. W połowie czerwca wraca z Niemiec ksiądz Ireneusz Szczerkowski.

1946
l października Ksiądz Mieczysław Posmyk obejmuje administraturę parafii w Chojnie. Oficjalne powitanie odbywa się 8 października, przed południem w obecności księdza dziekana Franciszka Klauzińskiego z Międzychodu, księdza Mariana Kowalewskiego z Sierakowa jako notariusza dekanalnego oraz Rady Parafialnej w osobach: Wojciecha Nowaka, Antoniego Jankowskiego Michała Mądrawskiego oraz Leona Radzieja. Natychmiast przystępuje on do remontu probostwa i przełożenia dachu na budynku.
24 listopada 37 dzieci przystępuje do I Komunii świętej. Jest to już trzecia tura po zakończeniu wojny. W kilka dni później zostaje założone Koło Krucjaty Eucharystycznej natomiast wcześniej - latem - wskrzesza swą działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej.

1947
5 stycznia roku zawiązuje się w parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
W dniach od 13 do 29 stycznia 1947 roku odbywa się pierwsza powojenna kolęda w parafii.
W maju zostaje pokryta nową trzciną parafialna stodoła oraz powołany zostaje parafialny oddział "Caritas".  We wrześniu  parafianie podejmują pracę przy uruchomieniu elektrowni na strudze.
W październiku założona zostaje instalacja elektryczna w Kościele i na probostwie.

1948
Parafia Chojno liczy około 950 dusz, co stanowi znaczny spadek (około 350 dusz) w porównaniu z okresem przedwojennym. Jest to w wielkiej mierze spowodowane przesunięciem granic Polski na Zachód. W celu pozyskania cegły, proboszcz zakupuje budynek i chlew poniemiecki w Rzeciniu i począwszy od l maja gospodarze przystąpili do zwózki materiału pozyskanego z rozbiórki tych obiektów. We wrześniu zakupiono piękny sztandar Krucjaty, pieczęć Krucjaty, kilka książek oraz dla dzieci piłkę ze składek parafian.
Z początkiem października Kościół otrzymał z przydziału dzwon o wadze około 120 kg z napisem "R.P. 1922" z jednej strony i wizerunkiem Matki Boskiej Sykstyńskiej z drugiej.
Rok był bardzo urodzajny, nacechowany jednak grozą wielkiej wojny. Mimo to, probostwo znalazło się w obliczu katastrofalnej biedy. Rząd PRL nałożył na probostwo tak wysokie podatki, że administrator nie był w stanie sprostać temu ciężarowi. Dzierżawa z gruntów w Lężeczkach całkowicie zajęta została przez urząd podatkowy. Parafianie jak mogli tak wspomagali proboszcza, przynosząc na probostwo tak żywność jak i pieniądze.

1949
Z początkiem maja pomalowano Kościół i dokonano drobne naprawy.
14 czerwca miała miejsce kongregacja dekanalna - pierwsza od 25 lat, na którą zjechało się 15 księży.
3 lipca przypadł odpust Nawiedzenia Matki Boskiej - pierwszy w dziejach parafii. Nieszpory odpustowe celebrował ksiądz Kazimierz Dybski proboszcz z Biezdrowa, natomiast sumę ksiądz Jan Kazimierz Kalawski (69 lat) proboszcz z Lutomia, homilię wygłosił ksiądz Piotr Stróżyński proboszcz z Wronek.
Z dniem l października władze duchowne przenoszą księdza proboszcza do Skórzewa pod Poznaniem. Na jego miejsce zostaje mianowany ksiądz Michał Sujata, proboszcz z Gostynia. Jednakże ten nie przyjmuje posady. W tej sytuacji przez dwa tygodnie parafia w Chojnie nie jest obsadzona.
15 października na stanowisko proboszcza mianowany zostaje ksiądz Stanisław Lis proboszcz z Pakosławia, pochodzący z diecezji lwowskiej.

1952
Przeprowadzono remont dachu na Kościele i probostwie. Uzupełniono również opłotowanie budynków beneficjalnych.

1954
9 maja we Wronkach odbywa się bierzmowanie, gdzie z Chojna wyjeżdża 24 przygotowanych do przyjęcia Sakramentu.

1955
W drugiej połowie sierpnia wykonano remont wieży kościelnej. Pracę tę wykonała firma blacharsko-dekarska Jana Brzezińskiego z Szamotuł.
l grudnia przeprowadzono inwentaryzację majątku kościelnego (poprzednio miała ona miejsce 30 listopada 1949 roku).

1956
Staraniem parafianina Leona Jankowskiego przystąpiono do naprawy dachu na salce parafialnej, ponieważ powstawała obawa, że budowla ta może ulec całkowitej dewastacji. Naprawy tej podjęli się Józef Puk i Zygmunt Radziej.

1959
We wrześniu przystąpiono do przełożenia wschodniej strony dachu na Kościele. Pracę tę wykonał dekarz z Pakawia Józef Chatka.

1960
Dnia 21 stycznia Kuria Metropolitarna wydaje rozporządzenie o odłączeniu od parafii Chojno i włączenia do parafii Piłka następujących terenów: Dębogóra - leśniczówka, Głuchowiec - leśniczówka oraz kilka domów usytuowanych wzdłuż toru kolejowego.
29 czerwca odbyła się uroczystość jubileuszowa księdza proboszcza Stanisława Lisa. Minęło 25 lat od dnia przyjęcia święceń kapłańskich w katedrze lwowskiej z rąk śp. Księdza Arcybiskupa Metropolity Bolesława Twardowskiego.

1961
29 stycznia pierwszy proboszcz chojeńskiej parafii ksiądz Korneliusz Metelski obchodzi swój złoty jubileusz. Na 50-lecie kapłaństwa dostojnego jubilata z Chojna wyjechała delegacja.
24 kwietnia rozpoczęły się Misje święte które prowadzili ojcowie Redemptoryści. Mimo coraz większego ucisku religijnego i narodowego odbyła się w tym roku procesja w dzień Bożego Ciała.
W sobotę 30 września odbyła się wizytacja kanoniczna.

1962
11 października nastąpiło otwarcie II Watykańskiego Soboru Powszechnego w Rzymie. Wszystkie dzwony kościołów obwieściły światu to wydarzenie. Parafia nasza wydarzenie to przyjęła czuwaniem soborowym które miało miejsce 6-7 listopada.

1963
14 stycznia zmarł dawny proboszcz parafii ksiądz Franciszek Kopeć. Na pogrzeb budowniczego naszej świątyni do Lubasza wyjechała delegacja.
10 marca rozpoczęły się prace przy zakładaniu instalacji elektrycznej. W związku z elektryfikacją po wykonaniu prac linii zasilających musiano ponownie malować Kościół.

1967
8 czerwca w Chojnie odbyła się kongregacja dekanalna, która w ocenie księdza dziekana zajmuje poczesne miejsce w historii dziejów dekanatu. Mimo tak małej i biednej parafii, kongregację tę należy uznać za niewymiernie wielką. Dużym wydarzeniem i przeżyciem dla wiernych, stało się wprowadzenie w tym roku obrzędu procesji Bożego Ciała w języku polskim.
Pod koniec 1967 roku parafia liczyła 885 wiernych kościołowi dusz.

1968
W niedzielę 11 sierpnia po raz pierwszy w Chojnie, Mszę świętą w języku polskim odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Lis. W pierwszej dekadzie września Kościół nasz odkupił od parafii Lubasz używaną harmonię, która wyremontowana przez organistę Józefa Puka przy pomocy p. Cepki z Popowa okazała się dość głośna i wystarczająca dla naszego Kościoła.

1969
9 maja odbyła się w Chojnie kanoniczna wizytacja księdza biskupa Tadeusza Ettera, który widząc ubogie wyposażenie Kościoła, podarował na zakup stalowego tabernakulum 4000 złotych. Przy tej okazji do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło około 150 parafian.
24 czerwca Kościół nasz w darze z Francji otrzymał nowy Mszał.
1970

  1. 10 maja w Chojnie miał miejsce dotychczas niespotykany obrzęd złożenia profesji wstąpienia do III Zakonu, parafianki Stanisławy Bilewicz.

1972
Z początkiem stycznia parafią opiekuje się Ojciec Gwardian z Zakonu Franciszkańskiego z Wronek, ponieważ ksiądz proboszcz Stanisław Lis przewieziony został w stanie bardzo ciężkim do kliniki w Poznaniu. Wielu parafian dobrowolnie oddaje własną krew dla ratowania życia swojemu duszpasterzowi.
17 grudnia dzięki wcześniej udzielonej pomocy biskupa Tadeusza Ettera, Chojno zakupiło stalowe tabernakulum oraz nowy ołtarz soborowy, który pomalował Edmund Olek.

1973
4 lutego ksiądz dziekan Wacław Przyniczyński dokonał poświęcenia tabernakulum i ołtarza soborowego.
18 maja w szpitalu w Szamotułach umiera ksiądz Kazimierz Dybski. Pogrzeb odbył się 21 maja. W uroczystościach pogrzebowych licznie uczestniczyli parafianie z Chojna.
20 maja podjęto remont dachu na probostwie i dzięki namowie księdza biskupa Tadeusza Ettera zatroszczono się o ratowanie od upadku sali katechetycznej.
25 września do Częstochowy wyjechała delegacja, przywieziono kopię obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Według spisu dokonanego na koniec 1973 roku w Chojnie było 734 katolików, 11 osób przynależących do świadków Jehowy. W Chojnie mieszkało 756 osób.
Odnowiono tynk zewnętrzny na Kościele, odremontowano i pokryto na nowo wieżę kościelną, przełożono dachówkę nad zakrystią.

1974
Na ogólną ilość 752 parafian, 730 to katolicy, świadkowie Jehowy 11 i niepraktykujących 11 osób.

1975
11 maja świątynia została zradiofonizowana.
l czerwca panowie Wojciech Wrembel i Kazimierz Kapczyński wykonali Krzyż Misyjny.

1976
9 maja ksiądz Kazimierz Roszyk z Biezdrowa ufundował dla parafii chojeńskiej ambonę.
6 czerwca ministranci: Włodzimierz Górski, Wiesław Kaczmarek, Andrzej Mikołajczak i Dariusz Olek wyjechali do Poznania, gdzie z rąk Księdza Arcybiskupa otrzymali błogosławieństwo lektoratu.

1977
14 września dzięki materialnej pomocy Kurii Metropolitarnej można było przeprowadzić generalny remont dachu na Kościele oraz założyć na nim rynny.

1978
W dniach 6 i 7 kwietnia odbyło się Nawiedzenie Matki Bożej.
16 października wielka radość dla Narodu Polskiego. Papieżem został Polak - ks. kardynała Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.
26 listopada w uroczystość Chrystusa Króla do parafii przyjechał ksiądz biskup Marian Przykucki.

1979
22 stycznia w parafii ponowne Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej - kopii przywiezionej przez delegację Kościoła. Obraz nawiedził 92 rodziny.
W dniach 7 i 8 października w Chojnie odbyła się wizytacja kanoniczna księdza biskupa Tadeusza Ettera.

1982
16 maja Wydział d/s Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Pile pismem potwierdza własność ziemi parafialnej i beneficjalnej. Jest to częściowe po 32 latach naprawienie krzywdy naszemu Kościołowi i parafii.

1984
Stan zdrowia księdza proboszcza Stanisława Lisa staje się coraz bardziej niepokojący. Osobiście postanawia on przejść na emeryturę. Mimo, że parafianie chcieli aby pozostał w Chojnie, nie chciał jednak być dla kogoś ciężarem i zdecydowanie choć z wielkim żalem wyjeżdża do Domu Księży Emerytów w Poznaniu Antoninku. Wielu parafian żegna księdza proboszcza ze łzami w oczach.
W sierpniu władze Kościelne na proboszcza parafii Chojno mianują księdza Andrzeja Najdka.
W czasie swojego pobytu w parafii, ksiądz proboszcz Andrzej Najdek przeprowadza na probostwie remont. Montuje centralne ogrzewanie, kanalizację i doprowadza wodę. Wymienia także instalację elektryczną. Buduje garaż. Mimo, że nie korzysta z usług organisty, swoim silnym głosem, cały Kościół napełnia potężnym swoim śpiewem. W niesłychanie dostępnym stylu nawet dla tych najmłodszych prowadzi katechizację w salce katechetycznej przy probostwie (w dawnej kaplicy pw. świętego Wojciecha), którą własnym staraniem i mobilizacją parafian doprowadza do względnie dobrego wyglądu.

1990
Z dniem 1 lipca władze Kościelne mianują proboszczem księdza Franciszka Stasika. Pierwsza Msza święta nowego proboszcza celebrowana jest 30 czerwca, a już 10 lipca przeprowadza on remont i malowanie na probostwie. Z nowym rokiem szkolnym, we wrześniu 1990 roku nauka religii powraca do szkoły. Ksiądz proboszcz osobiście obejmuje i prowadzi naukę katechezy w szkole.

1993
27 marca wizytacja pasterska biskupa sufragana księdza Zdzisława Fortuniaka, połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.
Stan zdrowia księdza proboszcza Franciszka Stasika i rozległość terenu parafii powodują, że na jego własną prośbę z dniem l lipca 1994 roku żegna Chojno, przechodząc na emeryturę.

1994
Z dniem 1 lipca proboszczem parafii zostaje mianowany dotychczasowy wikary z Biezdrowa, ksiądz Paweł Pawlicki. Parafię chojeńską obejmuje on od sierpnia. Od pierwszej chwili, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją parafii i nawiązaniu kontaktów z mieszkańcami Chojna, przystępuje do intensywnej pracy.

1995
12 marca rozpoczyna rozbiórkę chylącej się ku upadkowi dawnej kaplicy (salki katechetycznej) a odzyskaną z rozbiórki cegłę wykorzystuje na budowę kaplicy przedpogrzebowej.
W kwietniu, parafianie z Mokrza fundują nowy krzyż, poświęcenie którego odbywa się 9 kwietnia.
W maju wokół Kościoła układane są krawężniki i posiana trawa. Jednocześnie przeprowadzono generalne porządkowanie cmentarza grzebalnego. Trwają prace porządkowe na ogrodzie probostwa.
od 9 lipca na wniosek ludzi wypoczywających w Chojnie, którzy wykonali podium pod ołtarz przy Jeziorze Radziszewskim, ksiądz proboszcz odprawia systematycznie co niedzielę w sezonie wypoczynkowym Mszę świętą dla wczasowiczów i turystów.
26 listopada zostaje poświęcona nowo wybudowana Kaplica przedpogrzebowa, powstała wg projektu architekta Bernarda Skorupskiego z Poznania.
24 grudnia w Kościele zaprezentowany zostaje w czasie pasterki, żywy żłóbek w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej.

1996.
21 stycznia w parafii zostaje wydany miesięcznik ŚWIATŁO. Redaktorem jego i twórcą jest Czesław Tomaszewski. W skład pierwszego kolegium redakcyjnego powołanego w kilka dni później zostają włączeni: sam ksiądz proboszcz Paweł Pawlicki, Jan Jankowski, Jarosław Mikołajczak i Lech Judek.
10 kwietnia podjęty zostaje remont probostwa na piętrze oraz remont kotłowni.
15 kwietnia na probostwo przybywa ksiądz Wiesław Penczonek. W tej sytuacji Chojno ma trzech księży.
W dniach od 4 do 12 maja w parafii odbyły się Misje Ewangelizacyjne, prowadzone przez księdza prałata Antoniego Zielińskiego.
Ksiądz proboszcz wprowadza cotygodniowe spotkania ewangelizacyjne w rodzinach.
3 lipca zakończone zostały prace tynkarskie wieży kościelnej - położono tzw. tynk szlachetny, zmywalny.