Przemyśl przy ołtarzu 

+48 67 254 71 81

Otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga i znamy Ojca oraz Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Bez Ducha nie potrafimy się modlić do Boga Żywego i Wiecznego. Tylko Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Tenże to Duch pomaga nam w niemocy naszej i zawsze wstawia się za nami zgodnie z wolą Tego, który nas stworzył i w Chrystusie uczynił nowym stworzeniem.

MAREK RISTAU

Oczekujemy odkupienia naszego ciała. Oczekujemy zmartwychwstania w nowym, chwalebnym ciele, które nigdy nie umiera. Cierpienia i uciski teraźniejszego czasu przeminą, a objawi się w nas chwała, której nie będzie końca. Wszelka marność przeminie, a nastanie wolność i chwała dzieci Bożych.

MAREK RISTAU

Kto nie miłuje Jezusa ponad wszystko, nie może być Jego uczniem. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być Jego uczniem. Kto nie straci swojego życia dla Niego, nie może być Jego uczniem. On nabył nas swoją Krwią na własność. Nie należymy już do siebie, ale w życiu i w śmierci należymy do Jezusa, naszego jedynego Pana. Dla nas żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk.

MAREK RISTAU

Pan jest tak łagodny i miłosierny, i tak bardzo łaskawy i dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie jest nad wszystkim, co stworzył. On podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Gdy nie żyjemy według ciała, lecz według Ducha, jesteśmy jak Chrystus: tak samo miłujący, przebaczający, łagodni i dobrzy dla wszystkich. Żyjąc Duchem Chrystusa, mamy w sobie życie Chrystusa w obfitości, a jest to życie miłości.

MAREK RISTAU

Kto jest z Boga, słucha głosu Jezusa i żyje Jego nauką. Postępuje tak jak On postępował i jest takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Uczeń Jezusa żyje według Ducha i postępuje według Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

MAREK RISTAU